UITNODIGING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 16 maart 2018 

Aan de leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, welke gehouden zal worden in ons verenigingslokaal Maarland, Noordzijde 104 te Brielle.

De vergadering zal plaats vinden op vrijdag 16 maart 2018 en begint om 19.55 uur. Bij een tekort aantal leden wordt een 2e vergadering worden gehouden om 20.00 uur met dezelfde agenda.

Agenda 

  1. Opening 19:55.
  1. Notulen A.L.V. van 14 maart 2017
  2. Jaarverslag van de secretaris
  3. Jaarverslag van de penningmeester met;

        a: rekening en verantwoording

        b: verslag van de kascommissie

        c: begroting 2018

  1. Ingekomen stukken m.b.t. deze vergadering
  2. Bestuur mededelingen en voorstellen
  3. Bestuursverkiezingen, rooster van aftreden 2018

1e Voorzitter [DB]

2e Penningmeester [B]

1e Wapenmeester [Lid met bijzondere functie]

      indien leden zich kandidaat willen stellen, dienen zij dit voor

        1 maart 2018 schriftelijk aan de secretaris kenbaar te maken.

       Het bestuur samenstelling is als volgt:

       Voorzitter: R.Lakeman

       1e Penningmeester: R. Aeplli

       1e Secretaris: J.Werring

       Vice voorzitter : D. Budding

       2e Penningmeester : J. van Oudenaarden

       2e Secretaris : R. Lakeman      

        Verkiezing kascommissie: 

        De commissie bestaat thans uit de volgende leden:

        L.Folsche en J.Vrijenhoek met als reserve lid de heer R. Looy.

        Geen van de leden is aftredend.   

  1. . Verkiezing commissie van beroep.

        De zittende leden zijn de heren S. Bos, J. Bussing, E.W.  Petrejus

        Geen van de leden is aftredend.

  1. Rondvraag (NB: vragen voor dit agendapunt dienen uiterlijk 1 maart 2018 schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend teneinde een gedegen antwoord op uw vraag/ voorstel voor te kunnen bereiden. Uitstel van beantwoording kan echter, vanwege vereiste zorgvuldigheid, noodzakelijk zijn. Om de rondvraag ordentelijk te laten verlopen gaat het bestuur alleen in op de schriftelijk gestelde vraag/ voorstel

11.Sluiting 

                        namens het bestuur,

                        Jos Werring

Secretaris B.S.V. de Geuzen